STRONA G紟NA

ZA GRANIC

MINIGALERIA

MAPKI

LITERATURA

KONTAKT

BESIEKIERY

ruina zamku rycerskiego

BARAN紟 SANDOMIERSKI

BARCIANY

BARDO 印﹖KIE

B…OWA G紑A

BESIEKIERY

B犵ZIN

BIERUT紟

BIESTRZYK紟

BOBOLICE

BOBROWNIKI

BODZENTYN

BOLESTRASZYCE

BOLK紟

BORYSxWICE ZAMKOWE

BROCH紟

BRODNICA

BRZEG

BUKOWIEC

BYDLIN

BYSTRZYCA KΜDZKA

CH犴INY

CHOJNICA

CHOJNIK

CIECHAN紟

CIESZ紟

CIESZYN

CZARNY B紑

CZERNA

CZERNINA

CZERSK

CZ邘TOCHOWA

CZOCHA

CZORSZTYN

鱟IEL紟

D、ROWA

D、R紟NO

DRZEWICA

DZIAΑOWO

DZIERZGO

FREDROPOL (KORMANICE)

GDA垶K

GI玆CKO

GLIWICE

GΜG紟

GNIEW

GNIEWOSZ紟 Z.SZCZERBA

GOLUB-DOBRZY

GOx哸Z

GOLCZEWO

GOΣCH紟

GO列ISZ紟

G紑A

GRODZIEC

GR笈EK

GRUDZI.Z

GRZ犵Y

GRZMI。A z.ROGOWIEC

HOMOLE

IㄞA

INOW笈Z

JANOWICE WIELKIE z.BOLCZ紟

JANOWIEC

JAWOR

JEZIORO G紑ECKIE

KAMIENIEC Z、KOWICKI

KAMIENNA G紑A

KARPNIKI

KAZIMIERZ DOLNY

K邛RZYN

K邛RZYN - KO列I茛

KIELCE

KLICZK紟

KΜDZKO

KOΜ

KONARY

KONIN-GOSxWICE

KORZKIEW

KOWALEWO POMORSKIE

KO映IN WLKP.

K紑NIK

KRAK紟

KRAPKOWICE

KRAPKOWICE - OTM邛

KRASICZYN

KR襾CEWO

KRUSZWICA

KRZY烤A G紑A

KRZY狼OP紑

KSI* WIELKI

KUROZW艼I

KWIDZYN

LEGNICA

LIDZBARK WARMI垶KI

LIPA

LUBIN

LUTOMIERSK

xG紟

犴ZYCA

ΜWICZ

MAJKOWICE

MALBORK

MAx NIESZAWKA

MI犵ZYLESIE

MI犵ZYRZECZ

MIR紟

MOKRSKO

MOSZNA

MST紟

MUSZYNA

MY印ENICE

NAMYS紟

NIDZICA

NIEDZICA

NIEMCZA

NIEMODLIN

NIEPOΜMICE

NOWA RUDA

NOWY S。Z

NOWY WI吉ICZ

ODRZYKO

OGRODZIENIEC (PODZAMCZE)

OJC紟

OLE吉ICA

OLSZTYN (JURA)

OLSZTYN (WARMIA)

OLSZTYNEK

OxWA

OΑRZYCHOWICE KΜDZKIE

OPOCZNO

OPOLE G紑KA

OPOLE OSTR紟EK

OPOR紟

OSSOLIN

OSTR坒NIK

OSTR笈A

OSTR紟 LEDNICKI

OTMUCH紟

PABIANICE

PANK紟

PASTUCH紟

PIESKOWA SKAx

PIOTRK紟 TRYBUNALSKI

PIOTRK紟-BYKI

PIOTROWICE 名IDNICKIE

PxKOWICE

PΜCK

PΜNINA

PΜTY

PODZAMCZE z.OGRODZIENIEC

PODZAMCZE PIEKOSZOWSKIE

POKRZYWNO

POzZYN-ZDR粑

POZNA

PRABUTY

PROCHOWICE

PROSZ紟KA z.GRYF

PRZEMY印

PRZEWODZISZOWICE

PSZCZYNA

PTKAN紟

PYZDRY

RABSZTYN

RACI*EK

RAD紟KA

RADOM

RADZIKI DU浩

RADZY CHEΚI垶KI

RAJSKO

RAKOWICE WIELKIE

RATNO DOLNE

RAWA MAZOWIECKA

RESKO

ROG紟 OPOLSKI

RO烤紟 ZAMEK DOLNY

RO烤紟 ZAMEK G紑NY

RYBNICA

RYBNICA LE吉A

RYCZ紟

RYDZYNA

RYTWIANY

RZ﹖INY

SANDOMIERZ

SANOK

SIEDL犴IN

SIEDLISKO

SIERADZ

SIERAK紟

SIEWIERZ

SMOLE

SOBK紟

SOBOTA

SOCHACZEW

SOSNOWIEC

SREBRNA G紑A

STARA KAMIENICA

STARE DRAWSKO

STARY S。Z

STRZELCE OPOLSKIE

SULEJ紟

SZAMOTUΧ

SZCZECIN

SZTUM

SZUBIN

SZYD紟

SZYMBARK

列INAWKA G紑NA

名IDWIN

名IEBODZIN

名IECIE n.WISㄐ

名IECIE k.LE吉EJ

名INY

TORU

TORU z.DYB紟

TUCZNO

TYNIEC

UD紑Z

UJAZD k.TOMASZOWA

UJAZD KRZY狼OP紑

UNIEJ紟

URAZ

WAyRZYCH z.KSI*

WAyRZYCH z.STARY KSI*

WAyRZYCH z.NOWY DW紑

WARSZAWA z.KR粌EWSKI

WARSZAWA z.UJAZDOWSKI

W、RZE昧O

WENECJA

W癿IERKA

W癿ORZEWO

WIELICZKA

WIELKA WIE

WIERZBNA

WITK紟

WLE

WOJNOWICE

WOJSxWICE

WROCxW

WROCxW LE吉ICA

WYSZYNA

ZAG紑Z

ZAG紑ZE 印﹖KIE

ZAΣ

Z、KOWICE 印﹖KIE

ZB﹖ZY

ZΜTORIA k.TORUNIA

昱笈x

涉GA

涉RY

浩LAZNO

烘IGR笈


RUINA ZAMKU W BESIEKIERACH


HISTORIA


W

鈔鏚 mi­這­郾i­k闚 zam­ko­wych pi瘯­no­軼i po­pu­lar­ny wy­da­je si po­gl康, 瞠 mu­ro­wa­n wa­row­ni w Be­sie­kie­rach wzni鏀 pod ko­niec XV wie­ku wo­je­wo­da 喚­czyc­ki Mi­ko­豉j z Wa­rzy­mo­wa So­ko­這w­ski. Po­gl康 ten wy­da­je si o tyle b喚d­ny, 瞠 oso­ba o ta­kim imie­niu nie pe­ni­豉 w tym okre­sie ta­kiej god­no­軼i i bio­r帷 pod uwa­g fakt, 瞠 wie znaj­do­wa­豉 si wte­dy w r­kach rodu Po­mia­n­w-So­ko­這w­ski­ch z Wrz­cej ko­這 Ko­ni­na, przed­sta­wi­cie­li tej w豉­郾ie li­nii ro­do­wej iden­ty­fiko­wa mo­na z fun­da­cj obron­nej re­zy­den­cji. Za­pew­ne zbu­do­wa j na prze­這­mie XV i XVI stu­le­cia je­den ze stol­ni­k闚 brze­skich Mi­ko­豉j So­ko­這w­ski z Wrz­ce­jalbo Woj­ciech So­ko­這w­ski­. Oko­這 1600 roku po­to­mek fun­da­to­r闚 Krzysz­tof So­ko­這w­ski­ sprze­da wa­row­ni bra­tan­ko­wi kr­la Ste­fa­na, kar­dy­na­這­wi, tak­瞠 bi­sku­po­wi war­mi­skie­mu An­drze­jo­wi Ba­to­re­mu­. Po 鄉ier­ci An­drze­ja na zam­ku za­miesz­ka­豉 Zo­fia Ba­to­r闚­na­ i Je­rzy Ra­ko­czy­. W po­這­wie XVII wie­ku obiekt prze­szed na w豉­sno嗆 kasz­te­la­na i wo­je­wo­dy brze­sko­-ku­jaw­skie­go Ja­na Szy­mo­na Szcza­wi­skie­go­ her­bu Praw­dzic, kt­ry przed 1653 zmo­der­ni­zo­wa go i roz­bu­do­wa. Ko­lej­ne lata przy­nio­s造 spa­dek zna­cze­nia bu­dow­li i jej po­wol­ny roz­k豉d, do ja­kie­go przy­czy­ni­造 si XVII­-wiecz­ne ko­nflik­ty, za­ra­zy o­raz po­wszech­ne zu­bo­瞠­nie spo­貫­cze­stwa — r闚­nie kla­sy pa­nu­j­cej. W 1731 roku na zam­ku wy­buch po­瘸r, co sta­這 si bod­cem do prze­bu­do­wy ca­貫­go za­這­瞠­nia. B­d­cy wte­dy w jego po­sia­da­niu Ga­jew­scy­ do­ko­na­li nie­wiel­kie­go re­mon­tu, roz­bie­ra­j帷 przy oka­zji pi­tro bu­dyn­ku miesz­kal­ne­go. W po­這­wie XIX stu­le­cia ob­ni­穎­ny i kry­ty strze­ch dom pe­ni jesz­cze funk­cje go­spo­dar­cze, z cza­sem jed­nak po­pad w zu­pe­n ru­in, sta­j帷 si - jak to za­zwy­czaj by­wa­這 w ta­kich przy­pad­kach - atrak­cyj­nym 廝­d貫m dar­mo­wych ma­te­ria­堯w bu­dow­la­nych dla oko­licz­nych miesz­ka­c闚. Po dru­giej woj­nie 鈍ia­to­wej w la­tach 1963 i 1971 na te­re­nie zam­ku pro­wa­dzo­no ba­da­nia ar­che­olo­gicz­ne 陰­czo­ne z jego za­bez­pie­cze­niem w for­mie trwa­貫j ru­iny.RYCINA S. ANTOSZEWICZA Z 2. POΜWY XIX STULECIA


RUINA W 1. POΜWIE XIX WIEKU WG J. FREYA


ARCHITEKTURA


O

bron­na sie­dzi­ba So­ko­這w­skich zbu­do­wa­na zo­sta­豉 na oto­czo­nym wo­da­mi sztucz­nie wy­ko­pa­ne­go sta­wu nie­du­篡m kop­cu. Go­tyc­ki za­mek wznie­sio­no na pla­nie nie­re­gu­lar­ne­go czwo­ro­bo­ku (38x40 me­tr闚) z ce­g造, na fun­da­men­cie z ka­mie­ni era­tycz­nych, przy czym pier­wot­nie mury si­ga­造 bez­po­鈔ed­nio do wody. W sk豉d za­這­瞠­nia wcho­dzi mur ob­wo­do­wy, wy­sa­dza­ny przed kur­ty­n po­逝­dnio­w i ulo­ko­wa­ny na jej osi bu­dy­nek bram­ny na pla­nie kwa­dra­tu oraz wy­pe­nia­j­cy kur­ty­n p馧­noc­n du­篡 dom miesz­kal­ny. O znacz­nych wa­lo­rach re­zy­den­cjal­nych wa­row­ni 鈍iad­czy wiel­ko嗆 owe­go domu, kt­ry przy sze­ro­ko­軼i 13 me­tr闚 na dw鏂h al­bo trzech miesz­kal­nych pi­trach po­sia­da co naj­mniej osiem spo­rych roz­mia­r闚 izb.
REKONSTRUKCJA ZAMKU Z PIERWSZEGO OKRESU FUNKCJONOWANIA (Z LEWEJ) I PO XVII-WIECZNEJ PRZEBUDOWIE
昱笈Μ: T. POKLEWSKI, E. GARBARCZYK: ZAMKI 吐ODKOWOEUROPEJSKIE


P

ier­wot­n su­ro­wo嗆 go­tyc­kiej ar­chi­tek­tu­ry za­tar­豉 za­ko­czo­na w 1653 prze­bu­do­wa Jana Szcza­wi­skie­go. 圭ia­ny zam­ku po­kry­te zo­sta­造 w闚­czas tyn­ka­mi, po­sze­rzo­no ko­piec ziem­ny, wznie­sio­no g鏎­n, o­kto­go­nal­n nad­bu­do­w bu­dyn­ku bram­ne­go i cz­軼io­wo prze­kszta­co­no bu­dy­nek miesz­kal­ny. W opi­sie zam­ku z pierw­szej po­這­wy XVIII wie­ku izby pierw­sze­go pi­tra domu okre­郵a­no jako: po­k鎩 kar­ma­zy­no­wy, po­k鎩 mar­mu­ro­wy, sie i izb wiel­k. Po­wa­ne zmia­ny na­st­pi­造 w ob­r­bie dzie­dzi­ca, gdzie w jego po­逝­dnio­wej cz­軼i, po oby­dwu stro­nach wie­篡 bram­nej wznie­sio­no ni­skie bu­dyn­ki po­moc­ni­cze, a do wschod­niej i za­chod­niej kur­ty­ny do­sta­wio­no pi­tro­we kru­gan­ki ar­ka­do­we za­pew­nia­j­ce ko­mu­ni­ka­cj mi­dzy pierw­szym pi­trem g堯w­ne­go domu a no­wy­mi bu­dyn­ka­mi oraz ulo­ko­wa­n w wie­篡 bram­nej ka­pli­c. Wte­dy te za­mek otrzy­ma dwie ta­bli­ce fun­da­cyj­ne, z roku 1650 i z 1653, wmu­ro­wa­ne w ele­wa­cj domu g堯w­ne­go i wspo­mnia­nej wcze­郾iej wie­篡.
PLAN ZAMKU XVII-WIECZNEGO I WSP茛CZESNY PLAN RUIN WG B. GUERQUINAZ zam­kiem zwi­za­na jest sta­ra le­gen­da o Bia­貫j Da­mie, kt­ra cho na sta­貫 za­miesz­ku­je w po­bli­skich Bo­ry­s豉­wi­cach Zam­ko­wych, to przed r騜­ny­mi wa­ny­mi wy­da­rze­nia­mi po­ja­wia sie w Be­sie­kie­rach. Mo­na w闚­czas za­ob­ser­wo­wa jej cie w pu­stym oczo­do­le okien­nym wie­篡 bram­nej, sk康 sp造­wa w d馧 i w­dru­je wzd逝 resz­tek mu­r闚 zam­ko­wych nik­n帷 na­gle tak, jak si po­ja­wi­豉. Przy­pusz­cza si, 瞠 Bia­陰 Da­m jest duch c鏎­ki Szcza­wi­skich, kt­ra nie chcia­豉 wyj嗆 za m捫 za wy­bra­ne­go przez ro­dzi­c闚 kan­dy­da­ta, gdy ser­ce swe od­da­豉 in­ne­mu. Za ka­r prze­wie­zio­no j do zam­ku w Bo­ry­s豉­wi­cach Zam­ko­wych i uwi­zio­no w wie­篡 bram­nej. Pr­ba uciecz­ki przez okno za po­mo­c sznu­ra za­ko­czy­豉 si dla pan­ny tra­gicz­nie i od­t康 jej zja­wa snu­je si w ocze­ki­wa­niu na swe­go wy­baw­c.

Z na­zw wa­row­ni wi­瞠 si z ko­lei le­gen­da o ry­ce­rzu, kt­ry za­這­篡 si z dia­b貫m Bo­ru­t z po­bli­skiej ­czy­cy, 瞠 zbu­du­je od pod­staw za­mek, nie ko­rzy­sta­j帷 przy tym z sie­kie­ry. Tak te zro­bi, nie wie­dzia jed­nak, 瞠 je­den z ro­bot­ni­k闚 pra­cu­j­cych dla nie­go na­zy­wa si Sie­kier­ka. Ry­cerz wi璚 za­k豉d prze­gra i stra­ci du­sz oraz za­mek, kt­ry na­zwa­no na­st瘼­nie Be­sie­kie­ra­mi. We­d逝g jed­nej z hi­po­tez hi­sto­rycz­na na­zwa Be­sie­kie­ry wy­wo­dzi si od s這­wa nor­dyc­kie­go Be­sekr, ozna­cza­j­ce­go cz這­wie­ka w sk­rze, nied­wie­dzia. Su­ge­ru­je ona, 瞠 we wcze­snym 鈔e­dnio­wie­czu sta­cjo­no­wa­li tu­taj Wi­kin­go­wie, co po­twier­dza od­kry­ty w po­blis­kim Lu­to­mier­sku ma­so­wy gr鏏 wo­jow­ni­k闚 skan­dy­naw­skich.WIDOK NA RUINY OD P茛NOCY I P茛NOCNEGO ZACHODU


STAN OBECNY


B

esie­kie­ry sta­no­wi je­den z nie­licz­nych przy­k豉­d闚 鈔e­dnio­wiecz­ne­go o­bron­ne­go bu­dow­nic­twa ce­gla­ne­go w wo­je­w鏚z­twie 堯dz­kim, za­ra­zem na­le­膨 do gru­py naj­wi瘯­szych za­這­瞠 wa­row­nych zlo­ka­li­zo­wa­nych na te­re­nie his­to­rycz­nej Zie­mi ­czyc­kiej. Po­mi­mo XVII­-wiecz­nej prze­bu­do­wy i znacz­ne­go u­byt­ku wa­row­nia utrzy­ma­豉 sw鎩 p騧­no­go­tyc­ki cha­rak­ter. Do dzi za­cho­wa si pe­貫n ob­w鏚 zam­ko­wych mu­r闚 z ru­in domu miesz­kal­ne­go do wy­so­ko­軼i jed­nej kon­dy­gna­cji i re­lik­ta­mi po­dzia­堯w we­wn皻rz­nych. Od p馧­no­cy wi­docz­ne s frag­men­ty otwo­r闚 okien­nych, cz­軼io­wo z za­cho­wa­n ory­gi­nal­n de­ko­ra­cj. Wci捫 stoi 18–me­tro­wej wy­so­ko­軼i seg­ment za­chod­niej 軼ian­ki wie­篡 bram­nej z wy­cin­kiem wie­穎­we­go o鄉io­bo­ku i po­zo­sta­這­軼ia­mi ba­ro­ko­wych de­ko­ra­cji.


ZAMEK W BESIEKIERACH W 2004 ROKU (WY浩J) I OBECNIE


W

na­st瘼­stwie pro­wa­dzo­ne­go przez gmi­n Gra­b闚 pro­gra­mu dzia­豉 kon­ser­wa­tor­skich w la­tach 2008-10 zre­kon­stru­owa­no fo­s zam­ko­w przez skie­ro­wa­nie ko­ry­ta rze­ki Or­堯w­ki wo­k馧 ruin, od­mu­lo­no jej zbior­nik i wy­dat­nie go po­g喚­bio­no. Za­go­spo­da­ro­wa­no te po­zo­sta­這­軼i mu­r闚 i s­sia­du­j­cy z zam­kiem te­ren, upo­rz康­ko­wa­no dzie­dzi­niec, zbu­do­wa­no po­most 陰­cz­cy ru­in ze sta­造m l­dem, a w dal­szej przy­sz這­軼i pla­nu­je si za­這­瞠­nie par­kin­gu i stwo­rze­nie bazy noc­le­go­wo­-ga­stro­no­micz­nej. W fi­nal­nym kszta­cie pro­jek­to­wa­ny kom­pleks Par­ku Te­ma­tycz­ne­go po­wi­nien sk豉­da si z trzech funk­cjo­nal­nych cz­軼i: stre­fy zam­ko­wej obej­mu­j­cej ru­in wraz ze sta­wem, stre­fy osad­ni­czej z bu­dyn­kiem szko­造 oraz stre­fy par­ku wsp馧­cze­sne­go. Za­mek zwie­dza si we w豉s­nym za­kre­sie - wst瘼 wol­ny.


T ruin Wasz pies mo瞠 zwiedza razem z Wami.

Zamek i jego otoczenie to wy­ma­rzo­ne miej­sce do la­ta­nia dro­nem. Opr鏂z kil­ku za­bu­do­wa sto­j­cych po dru­giej stro­nie dro­gi nic nie ogra­ni­cza tra­je­kto­rii lo­tu.


NA DZIEDZI哸U ZAMKOWYM

KURTYNA ZACHODNIA / DAWNE PRZEDBRAMIE W SKRZYDLE POΣDNIOWYM


DOJAZD


W

ie po­這­穎­na jest oko­這 3 km na p馧­noc od Gra­bo­wa i 23 km na p馧­noc­ny­-za­ch鏚 od ­czy­cy. Osa­da jest tak ma­豉, 瞠 po­mi­ja­j j nie­kt­re mapy. Ja­d帷 z ­czy­cy na­le­篡 prze­je­cha przez Gra­b闚, by przy wy­je­dzie z mia­stecz­ka skr­ci w pra­wo, i na na­st瘼­nym skrzy­穎­wa­niu po­now­nie w pra­wo - zgod­nie z ozna­cze­nia­mi. Ru­ina stoi w p馧­noc­no­-za­chod­nim kra­cu wio­ski, pro­wa­dzi do niej w­ska as­fal­to­wa dro­ga. Wy­dzie­lo­nych par­kin­g闚 brak; sa­mo­ch鏚 zo­sta­wia­my przy dro­dze. (mapa)
LITERATURA


1. B. Guerquin: Zamki w Polsce, Arkady 1984
2. I. T. Kaczy雟cy: Zamki w Polsce p馧nocnej i 鈔odkowej, Muza SA 1999
3. L. Kajzer, J. Salm, S. Ko這dziejski: Leksykon zamk闚 w Polsce, Arkady 2001
4. L. Kajzer: Ma貫 czy du瞠, czyli o tzw. zamkach rycerskich na Ni簑 Polskim
5. P. Machla雟ki, J. Podolska: Besiekiery, spacerownik po regionie, Agora 2008OCZYSZCZONY Z SAMOSIEJEK I OTOCZONY WOD ZAMEK PREZENTUJE SI NIEZWYKLE MALOWNICZO


W pobli簑:
Borys豉wice Zamkowe - ruina zamku szlacheckiego XVw., 14 km
Przedecz - pozosta這軼i zamku kr鏊ewskiego XIVw., 20 km
璚zyca - zamek kr鏊ewski XIVw., 23 km
Uniej闚 - zamek biskupi XIVw., przebudowany, 28 km
Ko這 - ruina zamku kr鏊ewskiego XIVw., 34 km
WARTO ZOBACZY:IMG src=

Bu­dy­nek daw­nej szko­造 z 1870 roku stoj帷y przy dro­dze pro­wa­dz­cej do zam­ku. Obec­nie szko­豉 jest za­mkni­ta, a wej­軼ie po­ra­sta­j krza­ki.


IMG src=

W Gra­bo­wie nie­opo­dal Ryn­ku daw­na sy­na­go­ga — jed­na z dw鏂h w po­wie­cie 喚­czyc­kim, kt­ra prze­trwa­豉 dru­g woj­n 鈍ia­to­w. W do­brym sta­nie, lecz za­nie­dba­na - na­le­篡 obec­nie do Sp馧­dziel­ni Rol­nej.


IMG src=

Dla ka­to­li­k闚 cie­ka­wym prze­篡­ciem mo­瞠 by tak­瞠 wi­zy­ta w 安i­ni­cach Warc­kich z XI­X-wiecz­nym ko­軼io­貫m — Sank­tu­arium Uro­dzin i Chrztu 安i­tej Fau­sty­ny, w kt­rym prze­cho­wy­wa­ne s pa­mi徠­ki z ni zwi­za­ne, m.in. chrzciel­ni­ca i kon­fe­sjo­na. G堯w­ne uro­czy­sto­軼i zwi­za­ne ze 鈍. Fau­sty­n or­ga­ni­zo­wa­ne s w czwar­t nie­dzie­l sierp­nia.
STRONA G紟NA

tekst: 2014
fotografie: 2014, 2019
© Jacek Bednarek